รวมเนื้อหาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุของแต่ละภาษา (OOP)

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คือ การเขียนโปรแกรมอีกรูปแบบหนึ่ง โดยมองสิ่งต่างๆ
เป็นวัตถุ โดยในวัตถุจะมีคุณลักษณะและพฤติกรรม โดยแนวคิดการเขียนโปรแกรมมาจากพื้นฐานความจริงในชีวิตประจำวัน

คุณลักษณะ (Attribute / Property) คือ สิ่งที่บ่งบอกลักษณะทั่วไปของวัตถุ
พฤติกรรม (Method) คือ พฤติกรรมทั่วไปของวัตถุที่สามารถกระทำได้

องค์ประกอบพื้นฐาน

คลาส (class) คือ ต้นแบบของวัตถุการจะสร้างวัตถุขึ้นมาได้จะต้องสร้างคลาสขึ้นมาเป็นต้นแบบของวัตถุก่อนเสมอ

วัตถุหรือออบเจ็ค (object) คือ สิ่งที่ถูกสร้างจากคลาสประกอบด้วยคุณสมบัติ 2 ประการ คือ คุณลักษณะ และ พฤติกรรม

แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นจะจัด Data ไว้ในแต่ละ Object เพื่อปกป้องข้อมูลภายใน Object และลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน Object โดยไม่ได้รับอนุญาต

โดย Object หนึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในอีก Object หนึ่งได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้ Method ของ Object ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเท่านั้น จึงส่งผลให้การแก้ไขโปรแกรมในภายหลังทำได้สะดวกยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
- การห่อหุ้ม (Encapsulation)
- การสืบทอด (Inheritance)
- การพ้องรูป (Polymorphism)

1.เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java

2.เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Python

3.เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา PHP

4.เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JavaScript

5.เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา C#

6.เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา C++

--

--

KongRuksiam Studio

เขียนไปเรื่อย ขี้เกียจก็ไม่เขียน

More from KongRuksiam Studio