สรุป Machine Learning(EP.6)-การจัดหมวดหมู่ด้วย Naive Bayes

KongRuksiam Studio
3 min readMar 27, 2020

--

Naive Bayes Classification เป็นการจัดหมวดหมู่โดยใช้หลักความน่าจะเป็นเข้ามาช่วยคำนวณ

อธิบายสมการ แทนตัวแปร 3 ตัว คือ
c คือ Class
x คือ Attribute
P คือ Probability (ความน่าจะเป็น)

P(c|x) Posterior probability คือ
ความน่าจะเป็นที่ข้อมูลที่มีแอตทริบิวต์เป็น x จะมีคลาส C
P(x|c) Likelihood คือ ความน่าจะเป็นที่ข้อมูลที่มีคลาส C และมีแอตทริบิวต์ x
P(c) Prior probability คือ จำนวน Classที่อาจจะเกิดขึ้น/จำนวนClass ทั้งหมด
หรือความน่าจะเป็นของ Class C
P(x) Predictor Prior probability คือ จำนวน Attribute ทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 1 :ทำนายข้อมูลบุคคล
จาก Dataset ตัวอย่าง

กำหนดค่าตัวแปรในสมการได้ ดังนี้
c คือ Class (เพศชาย/เพศหญิง)
x คือ Attribute (สีผิว , ส่วนสูง , น้ำหนัก )
P คือ Probability (ความน่าจะเป็น)

จำนวนเพศหญิงใน Dataset = 10
จำนวนเพศชายใน Dataset = 5

P(x|c) Likelihood ความน่าจะเป็นที่ข้อมูลที่มีคลาส C และมีแอตทริบิวต์ x
หมายถึง ความน่าจะเป็นที่ข้อมูลชาย-หญิงจะมีคนที่มีสีผิว น้ำหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น

- ในจำนวนผู้หญิง 10 คน มีผิวสีขาว 9 คน ค่า P(x|c=เพศหญิง) = 9/10
- ในจำนวนผู้ชาย 5 คน มีผิวสีขาว 3 คน ค่า P(x|c=เพศชาย) = 3/5

P(c) Prior probability คือ ความน่าจะเป็นของ Class
คือจำนวนของ Class / Class ทั้งหมด
- ถ้าคิดค่า P(c) ของผู้หญิง= 10/15
- ถ้าค่า P(c) ของผู้ชาย= 5/15

P(x) Predictor Prior probability = 12/15
หมายถึงมีคนผิวขาวจำนวน 12 คนจากทั้งหมด 15 คน

ดังนั้นหากแทนค่าในสูตรจะได้

ค่าของ P(c=เพศหญิง|x) = 0.75
ค่าของ P(c=เพศชาย|x) = 0.25

ดังนั้นจากข้อมูลใน Dataset
จะมีคนผิวขาวที่เป็นเพศหญิง 75% และเป็นเพศชาย 25%

ตัวอย่างที่ 2: ทำนายพฤติกรรมการออกไปเล่นเทนนิส

ข้อมูลการออกไปเล่นเทนนิส

ทำนายการออกไปเล่นเทนนิสจากข้อมูล 14 วัน โดยให้ค่าผลลัพธ์จาก Class 2 ค่าคือ
P (ออกไปเล่น) และ N (ไม่ออกไปเล่น) ซึ่งมีคุณสมบัติ (Attribute) ดังนี้

กำหนดค่าตัวแปรในสมการได้ ดังนี้
c คือ Class (P,N)
x คือ Attribute (Sunny ,Cool , High,True)
สิ่งที่ต้องการคือ อยากทำนายผลว่าหากมี Attribute ดังกล่าวจะส่งผลให้ออกไปเล่นเทนนิสหรือไม่ ?

P(c) Prior probability คือ ความน่าจะเป็นของ Class

  • P(P) = 9/14 =(0.64)
  • P(N) =5/14 = (0.36)

P(x|c) Likelihood คือ ความน่าจะเป็นของแต่ละคุณสมบัติ

แทนค่าในสมการ

ดังนั้นการออกไปเล่นเทนนิสถ้าหากเจอสภาพอากาศหรือค่า
Outlook = Sunny , Temp = Cool , Hum=High,Wind=True
นักกีฬาจะไม่ออกไปเล่นเทนนิสเนื่องจากค่าความน่าจะเป็นหรือสมมุติฐานที่ตั้งไว้มีค่าสูงกว่า คือ 0.0206 นั่นเอง

--

--

KongRuksiam Studio

เขียนไปเรื่อย ขี้เกียจก็ไม่เขียน

More from KongRuksiam Studio