สรุป Machine Learning(EP.7)- การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA)

--

การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA)
เป็นวิธีที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านั้นส่งผลทำให้เกิดการลดขนาด Matrix ที่มีความซับซ้อนเล็กลงง่ายต่อการอธิบาย นำมาประยุกต์ลดขนาดของคุณลักษณะ (Features) ให้มีขนาดเล็กลง ซึ่งจะส่งผลทำให้การสร้างโมเดลนั้นใช้เวลาน้อยลง

ยกตัวอย่าง สมมุติว่ามีตัวแปรหรือคุณลักษณะประมาณ 50 ตัว แต่อาจจะไม่ได้ใช้งานตัวแปรเหล่านี้ทั้งหมด เราต้องอาศัยการเรียงลำดับความสำคัญของตัวแปร
เช่น ตัวแปรใดบ้างส่งผลกระทบก็นำมาใช้งาน ตัวแปรใดแทบไม่มีเกี่ยวข้องเลยก็ไม่ต้องทำมาใช้งานนั่นเอง หลักการง่ายๆนี้แหละเรียกว่า (Principal Component Analysis : PCA)

หลักการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลหลักของเรา เพียงแค่ปรับเปลี่ยนมุมมองข้อมูลใหม่ให้ข้อมูลมีความกระชับ มีขนาดเล็กลงง่ายต่อการนำไปใช้งาน

PCA จะทำการสร้างตัวแปรที่เรียกว่า component โดยแต่ละ component จะไม่มีความสัมพันธ์กันเลย component ตัวแรกจะมีค่า variance สูงที่สุด ซึ่งจะอธิบาย ข้อมูลได้มากที่สุด และตัวถัดๆ ไปก็จะมี variance ลดลงตามลำดับ จำนวน component ที่เหมาะสมที่ถูกเลือกมาใช้จะครอบคลุม variance ประมาณ 80–90%

แบบจำลองการสร้าง PCA พร้อมแสดงค่า Variance

Variance Explained คือความผันแปรของแต่ละองค์ประกอบ

--

--

KongRuksiam Studio

เขียนไปเรื่อย ขี้เกียจก็ไม่เขียน

More from KongRuksiam Studio