เรียนรู้การใช้งาน JSON

KongRuksiam Studio
2 min readJun 29

--

JSON (JavaScript Object Notation) เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนหรือรับส่งข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์หรือแอพพลิเคชั่น

ในอดีตการแลกเปลี่ยนหรือรับส่งข้อมูลนั้นจะใช้รูปแบบ XML แต่เนื่องจาก XML
มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่จึงมีการเปลี่ยนมาใช้ JSON แทน

คุณสมบัติของ JSON เป็นไฟล์ประเภทข้อความ (Text) มีโครงสร้างคำสั่งที่มนุษย์สามารถอ่าน-เขียนแล้วเข้าใจได้เลย อีกทั้งยังมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เป็นมาตรฐานกลางของทุกภาษา สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน

https://www.datamounts.com/difference-rest-api-restful-api/

JSON (JavaScript Object Notation) ในตอนเริ่มต้นถูกใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วย JavaScript ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Server ปัจจุบันนิยมนำ JSON มาใช้เป็นรูปแบบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเว็บหรือแอพพลิเคชั่นมีหลายภาษาที่รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น Java , Python , C# เป็นต้น

ชนิดข้อมูล (Data Types)

 • Number คือ ตัวเลข (ตัวเลขจำนวนเต็ม , ตัวเลขทศนิยม)
 • String คือ ชุดข้อความใช้เครื่องหมาย double-quote (“)
 • Boolean คือ ค่าทางตรรกศาสตร์ (True / False)
 • Null คือ ค่าว่าง
 • Array คือชุดข้อมูลซึ่งจะเป็นชนิดข้อมูลใดก็ได้เขียนในพื้นที่สัญลักษณ์ [] และคั่นสมาชิกในอาร์เรย์แต่ละค่าด้วยคอมม่า (,) เช่น [var1,var2]
 • Object คือ ชุดข้อมูลที่เป็นคู่ Key-Value แบบสตริงใช้สัญลักษณ์ปีกกา และคอมม่า (,) เป็นตัวแบ่งแต่ละคู่ และใช้โคลอน (:) เป็นตัวแบ่งฝั่งระหว่าง key และ value เช่น {“key1”:value1,”key2”:value2}

JSON Syntax Rule

 • ชื่อคีย์จะเขียนในเครื่องหมาย Double Quote (“”) เท่านั้น
 • ข้อมูล (value) กำหนดตามชนิดข้อมูลที่ JSON รองรับ
 • JSON ไม่สามารถสร้างฟังก์ชั่นหรือเมธอดได้
 • การเข้าถึงข้อมูลจะใช้วิธีการแบบเดียวกันกับ JavaScript Object
 • นามสกุลไฟล์ .json
 • MIME Type : “Application/json”

JavaScript Object & JSON

let user = {
name : ”kongruksiam”,
age : 27
}
let user = {
“name” : ”kongruksiam”,
“age” : 27
}

JSON Arrays & Object

let user = {
“name” : ”kongruksiam”,
“age” : 27,
"languages" : ["ไทย","จีน","ญี่ปุ่น"],
"general" : {
"weight":70,
"height":175,
}
}

การเข้าถึงข้อมูล

user.name
user.age
// หรือ
user[“name”]
user[“age”]

JSON Parse
คือ แปลง JSON String ให้อยู่ในรูปแบบ JavaScript Object

JSON Stringify
คือ แปลง JavaScript Object ให้อยู่ในรูปแบบเป็น JSON String

ศึกษา JSON เพิ่มเติมได้ที่

--

--

KongRuksiam Studio

เขียนไปเรื่อย ขี้เกียจก็ไม่เขียน

More from KongRuksiam Studio