สรุป Machine Learning(EP.10) — การจดจำตัวอักษร (Character Recognition)

หัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อส่งท้ายเนื้อหา Python Machine Learning เบื้องต้น เราจะมาตะลุยการทำระบบจดจำและทำนายผลตัวอักษรโดยใช้ Neural Network แบบ Multi-Layer Perceptron (MLP) เพื่อเรียนรู้และสร้างโมเดลสำหรับทำนายผลตัวอักษร โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) เป็นแนวคิดที่ออกแบบระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ มนุษย์มีกระบวนการเรียนรู้โดยจดจำรูปแบบ คือ มนุษย์สังเกตุเห็นสิ่งของที่ไม่รู้จักเมื่อเกิดการเห็นบ่อยๆมากขึ้น เห็นในรูปแบบที่แตกต่างมากขึ้นก็จะเกิดการเรียนรู้และจดจำในสิ่งที่คล้ายๆกัน และเมื่อเห็นสิ่งนั้นอีกครั้งก็จะสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เห็นนี้คืออะไร…

สรุป Machine Learning(EP.9) — การจดจำตัวอักษร (Character Recognition)
สรุป Machine Learning(EP.9) — การจดจำตัวอักษร (Character Recognition)

สรุป Machine Learning(EP.7)- การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA)

การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) เป็นวิธีที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านั้นส่งผลทำให้เกิดการลดขนาด Matrix ที่มีความซับซ้อนเล็กลงง่ายต่อการอธิบาย นำมาประยุกต์ลดขนาดของคุณลักษณะ (Features) ให้มีขนาดเล็กลง ซึ่งจะส่งผลทำให้การสร้างโมเดลนั้นใช้เวลาน้อยลง ยกตัวอย่าง สมมุติว่ามีตัวแปรหรือคุณลักษณะประมาณ 50 ตัว แต่อาจจะไม่ได้ใช้งานตัวแปรเหล่านี้ทั้งหมด เราต้องอาศัยการเรียงลำดับความสำคัญของตัวแปร เช่น ตัวแปรใดบ้างส่งผลกระทบก็นำมาใช้งาน ตัวแปรใดแทบไม่มีเกี่ยวข้องเลยก็ไม่ต้องทำมาใช้งานนั่นเอง หลักการง่ายๆนี้แหละเรียกว่า (Principal Component Analysis : PCA)…

สรุป Machine Learning(EP.5)- การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA)
สรุป Machine Learning(EP.5)- การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA)